ترجمه 24

اولويت نخست

اولويت نخست ترجمه 24 ارائه ترجمه اي صحيح و با كيفيت به متقاضيان است. 

اولويت دوم

 اولويت دوم ترجمه 24 ارائه ترجمه در موعد مقرر مي باشد.

اولويت سوم

 اولويت سوم ترجمه 24 انجام سفارشات ترجمه با قيمتي منصفانه است.

کلمه روز
advance payment

پیش پرداخت

نکته آموزشی امروز

 

wrong: I've no doubt for his ability

 

correct: I've no doubt of (or about) his ability

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp