ارسال سفارش ترجمه

* با استفاده از فرم زير؛ اطلاعات مورد نياز را اعلام و فايل سفارش ترجمه خود را ارسال كنيد. از انجا که هر متن ویژگی های خاص خود را دارد نمی توان از قبل قیمت مشخصی برای ترجمه مشخص کرد. از اینرو برای اظهار نظر دقیق باید فایل سفارش ارسال شود تا پس از بررسی نسبت به قیمت گذاری سفارش اقدام شود. تعرفه ترجمه در متون متعارف برای هر 250 کلمه انگلیسی به فارسی بین مبلغ 100 هزار ریال(10 هزار تومان) تا 120 هزار ریال (دوازده هزار تومان) و برای فارسی به انگلیسی بین 140 هزار ریال (14 هزار تومان) تا مبلغ 160 هزار ریال (16 هزار تومان) است.

مرحله اول: ورود اطلاعات اولیه
* لطفا در انتخاب زبان مورد درخواست دقت فرمایید.
* رشته مربوط به متن خود را انتخاب کنید.

آخرین زمانی که سفارش قابل تحویل است

* همواره سریعترین زمان برای تحویل سفارشات برای مشتریان اعمال می شود. * ساعت پیش فرض برای تحویل سفارشات ساعت 18 روز تحویل می باشد. در صورتیکه سفارش باید در زمان زودتری تحویل شود، در زمان ارسال سفارش در توضیحات قید بفرمایید تا لحاظ شود. * به طور متوسط برای هر 1000 کلمه حدود یک روز زمان برای ترجمه از زمان پرداخت در نظر گرفته می شود. * در صورت پرداخت پس از ساعت 15؛ محاسبه زمان تحویل از روز بعد خواهد بود.
* فایلهای سفارش خود را ارسال کنید. * اگر فایل به صورت عکس است دقت کنید که متن خوانا باشد. * اگر چند فایل ارسال می کنید توجه داشته باشید تا به نحوی ترتیب فایلها را مشخص فرمایید. * اگر ترجمه باید از بخشی از متن ارسالی انجام شود؛ شماره صفحه ابتدایی و انتهایی (که در همان صفحه ها درج شده و نه مثلا شماره پی دی افی) را مشخص کنید. در صورت امکان از پاراگرافی که ترجمه باید شروع شود و تا پاراگرافی که باید ترجمه شود را مشخص کنید. * در ترجمه؛ جداول، اشکال و نمودارها لحاظ نمی شود و صرفا تصاویر آنها در ترجمه قرار می گیرد. زیر نویس این موارد ترجمه خواهد شد. * پاورقی ها و رفرنس ها ترجمه نمی شود و در قیمت گذاری لحاظ نخواهد شد. اگر نیاز به ترجمه پاورقی یا رفرنس ها هست اعلام کنید تا لحاظ شود. * قیمت گذاری بر اساس تعداد تقریبی کلمات متن است و فونت متن در قیمت گذاری تاثیری ندارد.
* لطفا هر توضیحی که می تواند در ترجمه یاریگر مترجم باشد را ذکر کنید، مانند: حساسیت متن، ترجمه کلمات کلیدی یا برخی کلمات خاص، موضوع دقیق متن،....
98
* کد تأیید به این شماره موبایل شما ارسال خواهد شد. همچنین اطلاع رسانی های بعدی و تماس نیز با این شماره انجام می‌شود.