دوشنبه, 1398/05/28 - 10:46

در معناي قيدي:

يكي از معاني قيدي اين كلمه "تاحدودي" و "نسبتا" است:

The house has four bedrooms, so it's pretty big.(مثال از ديكشنري كمبريج)

خانه داراي چهار اتاق خواب است، بنابراين خانه نسبتا بزرگي است. 

*****