یکشنبه, 1398/05/27 - 12:42

وارانتی (Warranty) تضمینی است که تولید کننده یک محصول درباره كالاي خود مي دهد و شرایطی که بر اساس آن در صورت نقص در محصول، جایگزین یا تعمیر انجام خواهد شد؛ را بيان مي كند. وارانتي مي تواند به طور شفاهی یا کتبی باشد. اين كلمه فقط به صورت اسم به كار مي رود.

*****

warantee: فردي است كه نسبت به وي وارانتي ايجاد شده است.

*****