شنبه, 1398/05/12 - 16:31

افعال زیر را می توان با با کلمه agreement به کار برد که به معنای به توافق رسیدن است:

arrive at, come to, reach

*******

they tried to arrive at an agreement

I am hopeful that we can come to an agreement

The two sides failed to reach agreement