شنبه, 1398/04/22 - 16:39

protect from / protect against

برای فعل protect از هر دو حرف اضافه فوق می توان استفاده نمود.

تفاوت اندکی بین دو حرف اضافه بالا هست بطوریکه می توان آنها را به جای هم استفاده نمود.

*****

against

حرف اضافه against بیشتر برای مواردی بکار می رود که تهدید ملموس باشد:

Mace allows people to protect themselves against assault