امروزه دیکشنری های آنلاین بسیاری در فضای مجازی وجود دارد که افراد می توانند به رایگان به آنها دسترسی داشته باشند.یکی از معایب عمده این دیکشنری ها، تشابه اکثر این دیکشنری ها به یکدیگر است که ناشی از منبع یکسان انهاست.