سه شنبه, 1398/08/14 - 10:18

ترجمه مقاله فارسي به انگليسي

يكي از امور وقت گير و دشوار دانشجويان ترجمه متون و مقالات فارسي به انگليسي است تا در نگارش مقالات و تحقيقات خود از آنها بهره ببرند.

دنياي امروز دنياي تخصص هاست و هر چند انتظار مي رود كه دانشجويان به ميزان متعارف و قابل قبول داراي دانش زباني نيز باشند؛ ولي ترجمه متون فارسي به انگليسي امري تخصصي است كه نيازمند تجربه و مهارت است بطوريكه حتي بسياري از مترجمين (بويژه مترجمين تازه كار) نيز از ورود به حوزه ترجمه فارسي به انگليسي ابا دارند