رضا رضایی در حالی که معتقد است برخی ترجمه‌هایی که این روزها منتشر می‌شوند، جنایت هستند، از این‌که هنوز به ترجمه او از کتاب «گتسبی بزرگ» حمله می‌شود، از رها کردن مهندسی و شروع ترجمه، روندی که در کارش طی کرده، وضعیت بازار ترجمه و... می‌گوید.