چهارشنبه, 1398/07/10 - 15:07
compose of

Composed of, not from

******

حرف اضافه فعل compose  به معناي تشكيل شدن ;of است.

Wrong: Our class is composed from thirty students

 correct: Our class is composed of thirty students

كلاس ما از سي دانش آموز تشكيل شده است.

برگرفته از كتاب:common mistakes in english