شنبه, 1398/06/16 - 17:09

این کلمه صفت بوده و به معنای متناسب بودن در کمیت یا کیفیت در مقایسه با چیزی است. از اینرو می توان آنرا به "متناسب با" ترجمه نمود.

مثال از دیکشنری کمبریج:

If resources and standards of living were commensurate, there would be no need to reduce birthrates or arrest population growth.

اگر منابع و استانداردهای زندگی با هم متناسب بودند؛ نیازی به کم کردن زاد و ولد و کاستن رشد جمعیت نبود.

*****

عبارت proportionate to نیز دارای همان معنی است. مانند:

The measures taken would have to be proportionate to the threat

اقدامات اتخاذ شده باید متناسب با تهدید باشد.