سه شنبه, 1398/06/05 - 08:01
tide or tied

tide

به معناي جزر و مد مي باشد.

*****

tie

به معناي بستن، گره زدن است و كلمه tied گذشته آن است.

*****

چند مثال:

He probably floated out on the tide.

او احتمالا در جزر و مد شناور (غرق) شده است.

*****

at high tide.

در جزرو مد بلند

****

At the flow of the tide a large part of the sea.

در جريان جزرو مد در بخش وسيعي از دريا

*****

Here, tie the rope around your waist.

در اينجا، طناب را دور كمرت ببند.

****

horses tied to the tree.

اسب ها به درخت بسته شدند.