یکشنبه, 1398/06/03 - 12:59

قيمت گذاري سفارشات رايگان است.

از انجا که هر متن ویژگی های خاص خود را دارد نمی توان از قبل قیمت مشخصی برای ترجمه مشخص کرد. از اینرو برای اظهار نظر دقیق باید فایل سفارش ارسال شود تا پس از بررسی نسبت به قیمت گذاری سفارش اقدام شود.

در تعيين حق الزحمه ترجمه موارد زير در نظر گرفته مي شود:

- هر 250 كلمه يك صفحه استاندارد در نظر گرفته مي شود.

- اشكال و تصاوير در ترجمه لحاظ نمي شوند و صرفا متون مبناي محاسبه حق الزحمه ترجمه هستند.

- جداول و نمودارها ترجمه نمي شوند، از اينرو در تعيين حق الزحمه محاسبه نمي شوند مگر اينكه مشتري صريحا تقاضاي ترجمه و احيانا رسم انها را داشته باشد.

- براي هر سه صفحه استاندارد يك روز زمان براي ترجمه در نظر گرفته مي شود. تحويل سريعتر از اين زمان ممكن است بر روي حق الزحمه تاثير گذار باشد.

- ميزان دشواري و تخصصي بودن متن نيز از ديگر عوامل تاثير گذار بر حق الزحمه است.

- حق الزحمه ترجمه انگليسي به فارسي براي 250 كلمه (يك صفحه استاندارد) در متون متعارف بين 10 تا 12 هزار تومان است.

- حق الزحمه ترجمه فارسي به انگليسي براي 250 كلمه (يك صفحه استاندارد) در متون متعارف بين 14 تا 16 هزار تومان است.

- حق الزحمه ترجمه قراردادها، موافقت نامه ها،... بر اساس تعرفه مصوب قوه قضائيه براي ترجمه اسناد رسمي است.