چهارشنبه, 1398/05/30 - 10:02
coarse

coarse

صفت است و داراي معاني زير:

درشت دانه :

The beach had rough, coarse sand

*****

خشن و زير

coarse fabric

*****

زشت و بي ادبانه

His coarse language angered us

*****

مثالهاي ديگر:

coarse cloth

The river abounds in coarse fish

*****

course

در معناي اسمي:

مسير - راه -  جهت - روش- خط مشي / دوره آموزشي - كلاس آموزشي

در معناي فعلي:

تعقيب كردن - در پي رفتن - دنبال كردن - مسابقه دادن

مثالهايي از course:

e-learning courses

best university courses

course evaluation

online courses

One runner fell halfway around the course (از ديكشنري دات كام)

a course in economics (از ديكشنري دات كام)