دوشنبه, 1398/05/28 - 10:46
ترجمه pretty

در معناي قيدي:

يكي از معاني قيدي اين كلمه "تاحدودي" و "نسبتا" است:

The house has four bedrooms, so it's pretty big.(مثال از ديكشنري كمبريج)

خانه داراي چهار اتاق خواب است، بنابراين خانه نسبتا بزرگي است. 

*****

در معناي صفت:‌

به معناي زيبا، قشنگ، دلربا، جذاب است.

pretty hat/ كلاه قشنگ

pretty girl/ دختر زيبا

*****

pretty well/much

اين اصطلاح به معناي تقريبا است.

I've pretty well decided I'm not going to go. (مثال از كمبريج)

من تقريبا تصميم گرفته ام من قصد رفتن ندارم.