یکشنبه, 1398/05/27 - 12:42

وارانتی (Warranty) تضمینی است که تولید کننده یک محصول درباره كالاي خود مي دهد و شرایطی که بر اساس آن در صورت نقص در محصول، جایگزین یا تعمیر انجام خواهد شد؛ را بيان مي كند. وارانتي مي تواند به طور شفاهی یا کتبی باشد. اين كلمه فقط به صورت اسم به كار مي رود.

*****

warantee: فردي است كه نسبت به وي وارانتي ايجاد شده است.

*****

گارانتی (Guarantee) ضمانتي است معمولابه صورت مکتوب  از سوی فروشنده کالا ، که در آن عملکرد مناسب محصول، خصوصيات و مشخصات كالا تضمین شده است. اين كلمه هم به صورت اسم و هم به صورت فعل قابل استفاده است.

*****

guaranty

بيشتر در متون حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و به معناي تضميني براي انجام امري است. بنابراين مي توان در متون حقوقي يا مالي انرا مترادف با وثيقه معنا نمود.