دوشنبه, 1398/05/14 - 16:57

تذکر: نمونه ترجمه صرفا با هدف آموزشی در سایت قرار می گیرد و الزاما به معنای تائید متن ترجمه نمی باشد.

NOTE: All headings and table of contents are for convenience purpose only and shall not affect the interpretation of this Agreement

 

توضیح: همه عنوان‌ها و محتوای ارائه شده در جدول صرفاً در راستای سهولت در مطالعه قرارداد ارائه شده‌اند و تفسیر این قرارداد را از خود متأثر نمی‌سازند.