چهارشنبه, 1398/05/02 - 16:53

enough is enough

دیگه بسه

*******

این عبارت زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهیم متوقف شدن/کردن چیزی که تا کنون جریان داشته  را نشان بدهیم.

(from longman site)

Finally my grandmother said, "Enough is enough, " and left him after 35 years of suffering

بالاخره مادربزرگم گفت"دیگه بسه" و پس از 35 سال تحمل او را ترک کرد.