چهارشنبه, 1398/04/26 - 16:26

معانی all right

خوب بودن، مناسب بودن سالم بودن. مانند

     ? the film was all right / are you all right

***

گاهی نیز به معنای بسیار خوب و قابل قبول بودن است. مانند

?You can work at home.That's all right, isn't it

******

alright

همان کلمه all right است که در نوشته های غیر رسمی استفاده می شود. در متون رسمی باید از کلمه all right استفاده شود.

*******

all rights به معنای تمام حقوق است. مانند:

all rights reserved.

و نباید با all right  اشتباه گرفته شود.