شنبه, 1398/04/22 - 16:39

protect from / protect against

برای فعل protect از هر دو حرف اضافه فوق می توان استفاده نمود.

تفاوت اندکی بین دو حرف اضافه بالا هست بطوریکه می توان آنها را به جای هم استفاده نمود.

*****

against

حرف اضافه against بیشتر برای مواردی بکار می رود که تهدید ملموس باشد:

Mace allows people to protect themselves against assault

protection against burglars

*****

from

حرف اضافه from بیشتر در مواردی کاربرد دارد که تهدید ناملوس و غیر فیزیکی باشد

Not caring can protect you from feeling embarrassed

 

برچسب‌ها