دوشنبه, 1398/02/16 - 12:05

در نوشتن تاريخ ها رويه هاي مختلفي در كشورها حاكم است. در تاريخ ها سه عدد روز، ماه و سال بايد نشان داده شود. در برخي رويه ها ماه در بين رقم هاي روز و سال قرار مي گيرد و در برخي كشورها عدد روز در بين رقم ماه و سال قرار مي گيرد و به همين دليل امكان بروز اشتباه در تعيين تاريخ ممكن است بروز نمايد. براي پرهيز از اشتباه (بويژه اسناد و مخصوصا اسنادي كه قرار است در چند كشور مختلف مورداستفاده قرار گيرد) توصيه مي شود نام ماه به حروف نوشته شود تا امكان سوء برداشت وجود نداشته باشد. براي مثال 5 ژانويه 2020 ممكن است به روشهاي زير نوشته شود كه نوشتن به دو صورت آخر بويژه مورد آخر مورد توصيه است:

5/1/2020

1/5/2020

5th of january,2020

january 5,2020