یکشنبه, 1398/09/10 - 14:07
استفاده از افعال با كلمه end

come to end

After three weeks the strike finally came to an end.

پس از سه هفته، بالاخره اعتصاب به پايان رسيد.

*****

get to end

I'll never get to the end of this book

من هيچگاه به پايان اين كتاب نخواهم رسيد

*****

reach end

I've reached the end of the book.

من به پايان كتاب رسيده ام.

*****

achieve end

To achieve this end, I believe it necessary for us to have a plan

براي رسيدن به اين هدف، من معتقدم كه لازم است ما طرحي داشته باشيم

*****

pursue end

This is because only human beings use reason to set and pursue ends

اين امر بدليل اين است كه صرفا انسانها از استدلال براي تعيين و پيشبرد اهداف خود بهره مي برند 

*****

 meet end

Please stop speeding, I don't want to meet my end today

لطفا رانندگي سريع را متوقف كن، من نميخواهم امروز بميرم