دوشنبه, 1398/06/04 - 17:47
نمونه ترجمه فارسی

Agreement

Means this Technical Consultancy Agreement including as an integral part hereof these General Conditions, the Particular Conditions and any Exhibits hereto and any amendments thereto that the Parties may agree in writing from time to time.

 

قرارداد

به معنای این قرارداد مشاوره فنی که شرایط عمومی، شروط خاص، و اشکال و هرگونه اصلاحاتی که طرفین شاید گهگاه به صورت مکتوب بر سر آن به توافق برسند را بعنوان یک جزء لاینفک شامل می‌شود.